Kalendorius – Rugsėjo mėnuo mūsų bažnyčioje

Rugsėjo 7 d. (pirmadienis) Registracijos Sakramentams pradžia

Prasideda registracija norintiems pasiruošti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Skaitykite plačiau čia

Rugsėjo 8 d. (antradienis) Šilinė

Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios:
Rugsėjo 8 d. (antradienį)
7:30  8:00  12:00  18:00 valandomis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ (ŠILINĖ)

Jeruzalėje, Marijos gimimo vietoje, buvo pastatyta ir pašventinta Šv. Onos bažnyčia. Nuo VII a. rugsėjo 8 d. Romoje švenčiama Marijos gimimo diena, nuo XI a. – jau visoje Vakarų Bažnyčioje. Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje „gimimo“ šventės.

Šilinių atlaidų programa 2020 metams Šiluvoje 

Rugsėjo 13 d. (sekmadienis) Eilinis XXIV Sekmadienis

Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios:
Rugsėjo 13 d. (sekmadienį)
7:30  9:00 10:30  12:00  18:00 valandomis

Evangelija (Mt 18, 21–35)

    Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.
    Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu!’ Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.
    Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas:     ‘Atiduok skolą!’ Puolęs ant kelių, draugas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu’. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.
    Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: ‘Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą.
    Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui“.

Rugsėjo 18 d. (penktadienis) Sielovadinių parapijos grupelių pradžia

2020-2021 metais kviečiame lankyti sielovadines grupeles mūsų parapijoje:

***

Šv. Rašto skaitymo ir nagrinėjimo grupelė

Kiekvieną trečiadienį po vakaro šv. Mišių 19:00 val

Grupelė bendraminčių tikinčiųjų, ieškančių asmeninės bendrystės su Kristumi, savo kelio link šventumo, pagalbos tame kelyje, norinčių mylėti Dievą ir žmones Kristaus meile per pažintį su gyvuoju Dievo žodžiu. Susitikimų tikslas – labiau pažinti Gerąją Naujieną, todėl susitikime visada dalyvauja ir grupelę dvasiškai lydi kunigas. Susitikimų metu skaitome ateinančio sekmadienio Evangeliją, tada tyloje pamąstome apie tai, kaip mane asmeniškai palietė Dievo žodis, o po to kiekvienam yra galimybė, jei norisi pasidalinti savo išgyvenimu apie perskaitytą Evangelijos ištrauką. Kunigas susitikimo metu padeda giliau pažinti Dievo žodį, visus išklauso ir pats pasidalija savo asmenine patirtimi, pakomentuoja išgirstas mintis, atsako į iškilusius klausimus.
Susidomėjusius ir norinčius prisijungti kviečiame kreiptis telefonu: 8-685 81235 arba e-paštu: maksvytis.s@gmail.com Vadovas kun. S. Maksvytis.

***

Šv. Rašto studijų grupelė (Senasis testamentas)

Kiekvieną ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių 19:00 val 

Užsiėmimai vyksta klebonijoje, susitikimų salėje. Vadovas kun. R. Zdanys

***

Parapijos jaunimo maldos ir diskusijų grupelė „Jaunimo rūselis“

Kiekvieną penktadienį po vakaro šv. Mišių 19:00 val 

Užsiėmimai vyksta parapijos namuose, jaunimo rūselyje (sekite nuorodas parapijos namuose).Vadovai: kun. Ž. Treinys ir katechetė J.Mulokaitė de Moraes.

Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) Eilinis XXV Sekmadienis

Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios:
Rugsėjo 20 d. (sekmadienį)
7:30  9:00 10:30  12:00  18:00 valandomis

Evangelija (Mt 20, 1–16)

    Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:
    „Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui.     Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‘Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!’ Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė.
    Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: ‘Ko čia stovite visą dieną be darbo?’ Tie atsako: ‘Kad niekas mūsų nepasamdė’. Jis taria jiems: ‘Eikite ir jūs į vynuogyną’.
    Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: ‘Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!’ Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.
    Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: ‘Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą’. Bet jis vienam atsakė: ‘Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi?    Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!’
    Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

Rugsėjo 24 d. (ketvirtadienis) Susitikimas su I komunijos vaikų tėveliais

2020.09.24 dieną po vakaro šv. Mišių ~18:30 val. tėveliai užregistravę savo vaikus Pirmajai Komunijai 2020-2021 metams, kviečiami į pirmąjį susitikimą su kunigu ir katechete. Būsite supažindinti su programa, gausite būtinos informacijos dėl vaikų pasirengimo.

Susitikimas vyks bažnyčioje.

Rugsėjo 25 d. (penktadienis) Susitikimas su Sutvirtinamųjų jaunuolių tėveliais

2020.09.25 dieną po vakaro šv. Mišių ~18:30 val. jaunuolių užsiregistravusių pasiruošimui Sutvirtinimo Sakramentui 2020-2021 metams tėveliai, kviečiami į pirmąjį susitikimą su kunigu ir katechete. Būsite supažindinti su programa, gausite būtinos informacijos dėl jaunuolių rengimo.

Susitikimas vyks bažnyčioje.

Rugsėjo 27 d. (sekmadienis) Eilinis XXVI Sekmadienis*

Keliautojų ir vairuotojų diena

Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios:
Rugsėjo 27 d. (sekmadienį)
7:30  9:00 10:30  12:00  18:00 valandomis
*po kiekvienų šv. Mišių bus laiminami vairuotojai ir pėstieji, šventinami automobiliai.

Evangelija (Mt 21, 28–32)

    Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:
    „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais.   Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“
    Jie atsakė: „Pirmasis“.
    Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui

Rugsėjis – Kūrinijos laikas. Popiežius prašo kartu su juo melstis, kad žmonės atsakingai rūpintųsi kūrinija, kad gamtos turtai būtų ne grobstomi, bet teisingai ir pagarbiai pasidalijami.