Eucharistija

Eucharistija arba Komunija

Naujausia parapijos informacija
Plačiau apie sakramentą

Komunija – Eucharistijos šventė

Komunija reiškia bendrystę. Priimdami Švenčiausiąjį Sakramentą, intensyviausiu būdu patiriame bendrystę su Jėzumi Kristumi. Jis dovanoja mums save mažo duonos gabalėlio (ostijos) pavidalu. Jis ateina į kiekvieno žmogaus širdį ir suteikia jėgų gyventi. Tai sunkiai suvokiama protu ir lieka „mūsų tikėjimo paslaptimi“. Švenčiausiame Sakramente susivienijame su Jėzumi Kristumi ir vieni su kitais, taip įgaudami stiprybės gyventi.

Komunijos reikšmė

 • Dėkojimas
  Komunija yra Eucharistijos, kuri reiškia dėkojimą, šventės dalis. Dėkojame Dievui už Jėzų Kristų. Jis skelbė mums Gerąją Naujieną apie beribę Dievo meilę ir už tai numirė ant kryžiaus. Tačiau Dievas prikėlė jį iš numirusių. Tad kiekvienoje Eucharistijoje švenčiame Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Mes dėkojame už draugystę su Jėzumi, užsimezgusią per krikštą.
 • Atminimas
  Eucharistijos šventėje drauge su Jėzumi susiburiame prie Dievo stalo (altoriaus) ir duonos bei vyno atnašomis prisimename paskutinę Jėzaus vakarienę. Veikiant Šventajai Dvasiai, ji sudabartinama, Jėzus joje dalyvauja duonos ir vyno pavidalu. Jis dovanoja mums save. Dovanoja bendrystę su juo ir vienam su kitu.
 • Kvietimas
  Kiekvieną sekmadienį esame kviečiami į šventąsias Mišias, kad Kristus mus sustiprintų. Gaudami jo meilės dovaną, galime tą meilę skleisti toliau. To ir esame siunčiami. Todėl Eucharistiją vadiname ir šventomis Mišiomis (lot. missio – siuntimas).

Rengimasis Pirmajai Komunijai

Daugumoje parapijų Pirmosios Komunijos šventei vaikai rengiami nedidelėse grupelėse. Dėl rengimo sakramentui v mūsų parapijoje kreipkitės į raštinę. 

Šv. Mišių eiga

 • Pradžia
  Per šv. Mišias stojamės Dievo akivaizdon su visu savo gyvenimu – su mūsų džiaugsmais, rūpesčiais, su tuo, kas nepasisekė, kas nepavyko, su padėka ir prašymais. Visa tai galime atiduoti į Dievo rankas.
 • Žodžio liturgija
  Dievas prabyla į mus per Senojo ir Naujojo Testamento skaitinius. Tai nėra pasakojimai iš senų laikų. Dievo žodis, Geroji Naujiena, nori padėti mums išvysti gyvenimą kitoje šviesoje.
 • Eucharistijos liturgija
  Duonos ir vyno atnašomis aukojame Dievui save ir visą pasaulį. Drauge su Prisikėlusiuoju susirenkame prie bendro stalo. Jėzus Kristus dovanoja mums save šv. Komunijos pavidalu. Jis susivienija su mumis ir stiprina mus.
 • Palaiminimas ir siuntimas
  Sustiprinti galime eiti namo. Esame pasiųsti toliau skleisti Gerąją Naujieną ir Dievo meilę.

Komunija ligoniams

Seni žmonės ir ligoniai, nebeįstengiantys ateiti į bažnyčią, šv. Komuniją gali priimti namie ar ligoninėje. Per Komuniją jie vienijasi su tikinčiųjų bendruomene, tai suteikia jiems stiprybės. Jei jūs ar sergantis jūsų šeimos narys pageidautų Komunijos, kreipkitės į parapijos raštinę.

Parengta naudojantis Panevėžio Vyskupijos internetiniu puslapiu​