Kviečiame į maldą už Ukrainą

Prasidėjus kariniam konfliktui Ukrainoje kviečiame jungtis į maldą už Ukrainos žmones, taiką ir vienybę. Raginame nelikti abejingais ir kasdien palaikyti šalį savo malda bažnyčioje, maldos grupelėse, bendruomenėse ar su šeima namuose. Kasdien ir nuolat melskimės už karo akivaizdoje atsidūrusią šalį ir jos gyventojus. Už taiką ir ramybę kurios visi trokštame.

Kviečiame ne tik sėdint namuose sekti naujienas, bet prisidėti realiais darbais prie pagalbos mūsų broliams bei seserims:

Pinigine auka

Vasario 27 d. (sekmadienį) visų šv. Mišių metu surinktos aukos bus skiriamos Ukrainai paremti.

Malda

Nuo vasario 28 d. (pirmadienis) iki kovo 8 d. (antradienis) melstis DEVINDIENĮ už Ukrainą ir taiką.
Visą devindienį 17:00 val. iki vakaro šv. Mišių malda prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento.Apgyvendinimas

Mūsų parapija priims bėgančius nuo karo,. Savo būstu pasidalinti ar padėti atvykti broliams ir seserims galite ir jūs.
https://stipruskartu.lt/

Melskimės užtarimo prašydami Ukrainos šventąjį globėją Juozapatą.
(Šv. Juozapato Kuncevičiaus litanija aprašymo apačioje, išsiskleiskite paspaudę ant užrašo)

Juozapatas Kuncevičius – Lietuvos arkivyskupas, nuo 1643 m. palaimintasis, nuo 1867 m. šventasis pirmasis unitų šventasis. Šv. Juozapatas (Jonas Kuncevičius) gimė 1580 m. Ukrainoje, stačiatikių šeimoje. Nuo 13 metų gyveno, dirbo ir mokėsi Vilniuje. 1604 m. perėjęs į Rytų apeigų katalikų (unitų) Bažnyčią įstojo į Švč. Trejybės vienuolyną Vilniuje, jam buvo suteiktas Juozapato vardas. Buvo veiklus pamokslininkas, kviečiantis atsiskyrusius brolius atkurti vienybę su Romos Bažnyčia. Vėliau tapo Polocko arkivyskupu, 1623 m. buvo barbariškai nužudytas. 1867 m. paskelbtas šventuoju. 

Šv. Juozapato Kuncevičiaus litanija (išskleisti)

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventieji kankinės ir kankiniai, melskite už mus.
Šventieji Bažnyčios išpažinėjai ir mokytojai, melskite už mus.
Šventieji vyskupai ir ganytojai, melskite už mus.
Šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai, melskite už mus.
Šventieji kunigai ir Bažnyčios tarnai, melskite už mus.
Šventasis Juozapatai Kuncevičiau, melski už mus.
Šv. Juozapatai, Dievo padovanotas šventajai Bažnyčiai,
Šv. Juozapatai, šviesos versme iš nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus šono, Šventosios Dvasios dovanomis pripildyta,
Šv. Juozapatai, dvasios neturtu praturtintas,
Šv. Juozapatai, uolumu prilygęs apaštalams,
Šv. Juozapatai, nuoširdus ir ištikimas Šv. Bazilijaus Didžiojo pasekėjau,
Šv. Juozapatai, užkietintas širdis į vienybę ir susitaikinimą pritraukęs,
Šv. Juozapatai, Evangelijos paprastumo pavyzdy,
Šv. Juozapatai, ugningasis sielų, išpirktų brangiu Jėzaus krauju, mylėtojau,
Šv. Juozapatai, kruvina auka už Bažnyčios vienybę,
Šv. Juozapatai, kurio sielą Kristus šlove vainikavo ir į dangaus karalystę priėmė,
Šv. Juozapatai, sugrudęs,
Šv. Juozapatai, Dievo ieškantis,
Šv. Juozapatai, Dievo atrastasis,
Šv. Juozapatai, Dievui malonusis,
Šv. Juozapatai, Dievo pasirinktasis,
Šv. Juozapatai, Dievą apgiedojęs,
Šv. Juozapatai, Dievą šlovinantis,
Šv. Juozapatai, į Dievą viltis sudėjęs,
Šv. Juozapatai, išganymo kelionės piligrime,
Šv. Juozapatai, Viešpaties šlovės šventykla,
Šv. Juozapatai, pasiaukojantis,
Šv. Juozapatai, Viešpaties ugnyje ,
Šv. Juozapatai, Viešpaties šventasis,
Šv. Juozapatai, Viešpaties neapleistas,
Šv. Juozapatai, vien tik Dievą svarbiausiu laikęs,
Šv. Juozapatai, atviras dangaus išgydymui,
Šv. Juozapatai, Švenčiausiąjį Sakramentą garbinęs,
Šv. Juozapatai, tamsos nenugalėtasis,
Šv. Juozapatai, sąmokslininkų nesuviliotas,
Šv. Juozapatai, ištverme dėl Viešpaties apsirengęs,
Šv. Juozapatai, laikinus turtus atmetęs,
Šv. Juozapatai, Dievo palaimą pasirinkęs,
Šv. Juozapatai, Dievo ištikimybe apsireiškusi pasauliui,
Šv. Juozapatai, pasaulio kunigaikščiams tiesą skelbęs,
Šv. Juozapatai, Viešpatį šlovinantis ir mylintis brolius,
Šv. Juozapatai, Viešpaties šventasis,
Šv. Juozapatai, išmelsk Dievą mums švento tikėjimo, vilties, meilės ir vienybės,
Šv. Juozapatai, turintis sūnaus pašaukimą,
Šv. Juozapatai, dorybės įsikūnijime,
Šv. Juozapatai, savo burna skelbiantis Kristaus tiesą,
Šv. Juozapatai, širdimi, tikėjimo ugnies išsiliejusia,
Šv. Juozapatai, išrinktasis, naują kelią pradėti,
Šv. Juozapatai, kelias, Gelbėtojo šviesa nušviestas,
Šv. Juozapatai, tyra sąžine,
Šv. Juozapatai, nepatyręs suklupimas,
Šv. Juozapatai, Aukščiausiojo jėgos apsaugotas,
Šv. Juozapatai, Viešpaties džiaugsme,
Šv. Juozapatai, keliaujanti Kristaus karalyste,
Šv. Juozapatai, derlingo lauko grūdai,
Šv. Juozapatai, paklusnios ausies,
Šv. Juozapatai, nuolankios širdies,
Šv. Juozapatai, tyro žvilgsnio,
Šv. Juozapatai, nesuteptos sielos,
Šv. Juozapatai, brandžios jaunystės,
Šv. Juozapatai, išmintingasis Dievo galia,
Šv. Juozapatai, sielvartaujantis Viešpatyje,
Šv. Juozapatai, stiprusis silpnume,
Šv. Juozapatai, kupinas vilties,
Šv. Juozapatai, Šventąja Dvasia pripildytas,
Šv. Juozapatai, iš tiesų pamilęs,
Šv. Juozapatai, pagirtas jaunystės stiprybe,
Šv. Juozapatai, meile dangui apdovanotas,
Šv. Juozapatai, įgytas Viešpaties žibinte,
Šv. Juozapatai, tvirtas paklusnume,
Šv. Juozapatai, su Dievu susivienijęs,
Šv. Juozapatai, Viešpaties žvejybos tinkle,
Šv. Juozapatai, nenuilstantis laive,
Šv. Juozapatai, vežėjau ieškantis,
Šv. Juozapatai, Viešpaties besišaukiantis,
Šv. Juozapatai, pasaulio atmestasis,
Šv. Juozapatai, dirva, Dievo sėklą priimanti,
Šv. Juozapatai, Viešpaties pagarbiai bijantis,
Šv. Juozapatai, Bažnyčios vienybės gelbėtojau,
Šv. Juozapatai, Viešpaties neapleistas,
Šv. Juozapatai, budintis Aukščiausio akivaizdoje,
Šv. Juozapatai, dangų nustebinęs,
Šv. Juozapatai, vilties neprarandantis,
Šv. Juozapatai, Viešpaties namus šlovinantis,
Šv. Juozapatai, tikrame džiaugsme pasiliekantis,
Šv. Juozapatai, neklausantis priešo,
Šv. Juozapatai, dvasiniu žodžiu apsiginklavęs,
Šv. Juozapatai, tikėjimo skydu ginkluotas,
Šv. Juozapatai, palaimintas Viešpaties išmintimi,
Šv. Juozapatai, prie ėriukų priskirtas,
Šv. Juozapatai, amžinybės grūdų sėjėjau,
Šv. Juozapatai, Dievo karalystės trokštantis,
Šv. Juozapatai, Kristaus Dievo, Amžinojo karaliaus tarne,
Šv. Juozapatai, tiesos sparnais skrendantis,
Šv. Juozapatai, rinktine Bažnyčios atrama,
Šv. Juozapatai, išgelbėjimo giesmę giedantis,
Šv. Juozapatai, nuodėmingas kliūtis nugalėjęs,
Šv. Juozapatai, dvasinio nuovargio nepatyręs,
Šv. Juozapatai, ypatingas pareigas ėjęs,
Šv. Juozapatai, vienybės džiaugsme,
Šv. Juozapatai, dangaus paliudytas,
Šv. Juozapatai, pasiklydusių šviesa,
Šv. Juozapatai, Šventosios Dvasios pasiuntiny,
Šv. Juozapatai, Dievo sostui ištikimasis,
Šv. Juozapatai, kantrus Dievo teisusis,
Šv. Juozapatai, iš Viešpaties šaltinio pagirdytas,
Šv. Juozapatai, Aukščiausiojo įsakymams paklusnus,
Šv. Juozapatai, Kristuje dvasia prisikėlęs,
Šv. Juozapatai, žmonių panieką ir pyktį iškentęs,
Šv. Juozapatai, pasirengęs kantriai ištverti,
Šv. Juozapatai, taip atnešdamas šlovę į dangų,
Šv. Juozapatai, tikėjimo kary, piktojo sostą sugriovęs,
Šv. Juozapatai, žibinte pilnas aliejaus,
Šv. Juozapatai, žavėjimosi motiniškas žvilgsni,
Šv. Juozapatai, brangakmeni, atrastas tarp žmonių,
Šv. Juozapatai, kupinas būsimosios Dangaus šlovės,
Šv. Juozapatai, teisus, žinojęs brastą pelkės viduryje,
Šv. Juozapatai, mūsų širdies viltie,
Šv. Juozapatai, nepažinęs pavydo,
Šv. Juozapatai, kantriai nešantis savo kryžių,
Šv. Juozapatai, išlikęs džiugus persekiojimų įkarštyje,
Šv. Juozapatai, pagerbęs žmogaus silpnumą,
Šv. Juozapatai, nenugalimas Dievo tarne,
Šv. Juozapatai, patraukiantis sielas,
Šv. Juozapatai, Dievo žodžiu iškalbingasis,
Šv. Juozapatai, besidžiaugiantis prie Viešpaties gerumo versmių,
Šv. Juozapatai, prisiėmęs žmonių skausmus,
Šv. Juozapatai, žydintis Tėvo šlovei,
Šv. Juozapatai, ištroškusių šaltini,
Šv. Juozapatai, apsaugantis Dievo kaimenę,
Šv. Juozapatai, prarastos šimtosios avelės saugotojau,
Šv. Juozapatai, tyrasis numylėtini,
Šv. Juozapatai, bebaimis riteri,
Šv. Juozapatai, vedantis pas Dievą,
Šv. Juozapatai, siekęs Viešpaties šlovės,
Šv. Juozapatai, Teisiojo strėle,
Šv. Juozapatai, malonės rasa,
Šv. Juozapatai, Viešpaties malonės kvapsni,
Šv. Juozapatai, šaukiantis į dangų,
Šv. Juozapatai, vienybės stiprybe,
Šv. Juozapatai, nesiginčijęs su užpuolikais,
Šv. Juozapatai, švelniais žodžiais besikreipęs į skriaudikus,
Šv. Juozapatai, baimės nesugniuždytas,
Šv. Juozapatai, šlovinga permaldavimo auka,
Šv. Juozapatai, malda palaiminęs savo mirties valandą,
Šv. Juozapatai, Bažnyčios vienybę gydantis savo mirtimi,
Šv. Juozapatai, uolusis dėl Bažnyčios patvarumo,
Šv. Juozapatai, Viešpaties karūnos papuošale,
Šv. Juozapatai, Dievo Dvasios vaisiau,
Šv. Juozapatai, miręs karžygio mirtimi,
Šv. Juozapatai, besirūpinantis kitais atsiversti į Kristų,
Šv. Juozapatai, kenčiančių žmonių žvaigžde,
Šv. Juozapatai, pašauktasis Viešpaties,
Šv. Juozapatai, puikusis degančia meile širdimi,
Šv. Juozapatai, pamilęs Gailestingjąjį Kūrėją,
Šv. Juozapatai, visą gyvenimą išsaugojęs liepsną,
Šv. Juozapatai, nuo vaikystės įgijęs pamaldumą,
Šv. Juozapatai, tarnavęs Kristui nuo mažens,
Šv. Juozapatai, įžengęs į Šventų Švenčiausiąją, nes tavo gyvenimas yra šventas Kristaus šviesoje,
Šv. Juozapatai, rinktinis malonės inde,
Šv. Juozapatai, nes mielai sekėte Gelbėtoją,
Šv. Juozapatai, savęs visiškai atsižadėjęs,
Šv. Juozapatai, gyvenęs dėl šventos meilės, nepalaužiama vienybės kolona,
Šv. Juozapatai, pašvęsto gyvenimo puošmena,
Šv. Juozapatai, atradęs nežūstantį lobį,
Šv. Juozapatai, pasirinkęs geriausią dalį,
Šv. Juozapatai, pamėgęs vienuolyno nuostatus,
Šv. Juozapatai, laimėjęs prieš savo priešus,
Šv. Juozapatai, įveikęs velniškus pimkles,
Šv. Juozapatai, parodęs žmonėms angelišką gyvenimą,
Šv. Juozapatai, apsivilkęs Kristumi,
Šv. Juozapatai, išmintingasis vienuolių patarėjau,
Šv. Juozapatai, senovės įstatų atnaujintojau,
Šv. Juozapatai, ėjęs siauru keliu,
Šv. Juozapatai, pasiekęs rojaus uostą,
Šv. Juozapatai, nepalaužiama vienybės kolona,
Šv. Juozapatai, gavęs Dievo išminties dovaną,
Šv. Juozapatai, supratęs visas žmogaus silpnybes,
Šv. Juozapatai, pažinęs savo bejėgiškumą,
Šv. Juozapatai, pasitikėjęs vien Viešpačiu,
Šv. Juozapatai, tik iš Viešpaties tikėjęsis pagalbos,
Šv. Juozapatai, negyvenęs pagal savo norą,
Šv. Juozapatai, ieškojęs Kristaus kelių,
Šv. Juozapatai, ištikimas Dievo garbės tarne,
Šv. Juozapatai, vertasis Kristaus kunigas,
Šv. Juozapatai, Švenčiausiosios Trejybės garbingas garbintojau,
Šv. Juozapatai, Dangaus karalystės vertasis paveldėtojau,
Šv. Juozapatai, dvasinių žvaigždžių spinduly,
Šv. Juozapatai, uoliai dirbęs Višpaties vynuogyne,
Šv. Juozapatai, kurio kantrybė verta nuostabos,
Šv. Juozapatai, savo romumu visus sužavėjęs,
Šv. Juozapatai, kurio balsui paklūsta pražuvusios avys,
Šv. Juozapatai, gerasis šv. Petro avidės ganytojau,
Šv. Juozapatai, vieningos Bažnyčios vaisingoji vynmedžio šakele,
Šv. Juozapatai, dvasinio gyvenimo spinduly,
Šv. Juozapatai, nemirtingumo lobio apsauga,
Šv. Juozapatai, iškalbingųjų pamokslininkų vertas pasekėjau,
Šv. Juozapatai, teisingo tikėjimo patvirtinime,
Šv. Juozapatai, sugėdinęs karališkąjį valdininką,
Šv. Juozapatai, suderinęs švelnumą su nepajudinamu tvirtumu,
Šv. Juozapatai, nenukrypęs nuo Kristaus tiesos,
Šv. Juozapatai, ieškojęs tik dangaus karalystės,
Šv. Juozapatai, tikrasis Kristaus skelbėjau,
Šv. Juozapatai, tamsos ir melo nugalėtojau,
Šv. Juozapatai, Dievo skelbėjau pagirtinas,
Šv. Juozapatai, šviesi Šventosios Dvasios šventykla,
Šv. Juozapatai, bebaimi Viešpaties Kristaus kary,
Šv. Juozapatai, ganytojau, neapleidęs niekada savo pulko,
Šv. Juozapatai, nepabėgęs niekuomet nuo vilkų,
Šv. Juozapatai, paaukojęs savo sielą už kaimenę,
Šv. Juozapatai, savo darbu liudijęs Išganytoją,
Šv. Juozapatai, parodęs Meilės galią,
Šv. Juozapatai, spindėjęs grynu auksu,
Šv. Juozapatai, pasiekęs amžinąją šlovę,
Šv. Juozapatai, kvapni gėlė, šviečianti tamsoje,
Šv. Juozapatai, Šventosios Dvasios inde,
Šv. Juozapatai, garbingas Viešpaties evangeliste,
Šv. Juozapatai, šviečiantis angelų bičiuli,
Šv. Juozapatai, gavęs dieviškąjį patepimą,
Šv. Juozapatai, paaukojęs save kaip deginamą auką,
Šv. Juozapatai, atidavęs savo gyvybę už vieningą Bažnyčią,
Šv. Juozapatai, dvasinis groži ir išminties viršūne,
Šv. Juozapatai, tikėjimo pavydy ir Bažnyčios papuošale,
Šv. Juozapatai, kenčiantis už pasaulio išgydymą,
Šv. Juozapatai, Meilės nenugalimas liudijime,
Šv. Juozapatai, nugalėjęs priešo minias,
Šv. Juozapatai, pagerbtasis dangaus vainiku,
Šv. Juozapatai, vainikuotas ilgomis kančiomis,
Šv. Juozapatai, savo pavyzdžiu vertas atminimo,
Šv. Juozapatai, ryški pasaulio puošmena,
Šv. Juozapatai, Kristaus kančios atvaizde,
Šv. Juozapatai, ramybe atverianti rojų,
Šv. Juozapatai, Dangaus Karalystės amžinasis džiaugsme,
Šv. Juozapatai, išsklaidantis aistrų debesis,
Šv. Juozapatai, apsaugantis nuo blogio strėlių,
Šv. Juozapatai, Pirmojo Ganytojo sekėjau,
Šv. Juozapatai, kraujo ištroškusių vilkų sutramdytau,
Šv. Juozapatai, galingoji upė skandinanti priešus,
Šv. Juozapatai, nugalėjęs demonų būrius,
Šv. Juozapatai, sulaužęs nedorėlių gudrumą,
Šv. Juozapatai, įžengęs prie Aukščiausiojo sosto,
Šv. Juozapatai, po ilgos kančios vainikuotas,
Šv. Juozapatai, iki paskutinio atodūsio tarnavęs Kristui,
Šv. Juozapatai, palmės žiede Viešpaties namuose,
Šv. Juozapatai, Libano kedre, sustiprintas Jėzaus,
Šv. Juozapatai, kurio kūnas yra žiauriai sudraskytas,
Šv. Juozapatai, po mirties įžengęs pas Viešpatį,
Šv. Juozapatai, angelų vainikuotas,
Šv. Juozapatai, Bažnyčios pagerbtas,
Šv. Juozapatai, kurio šviesa kitus apšviečia,
Šv. Juozapatai, savo krauju nuplovęs suteptą kraują,
Šv. Juozapatai, kurio žemė motina buvo pašventinta,
Šv. Juozapatai, nesidžiaugęs vakaro šviesa,
Šv. Juozapatai, mūsų globėjau,
Šv. Juozapatai, šventykla dorybėmis dosniai išpuošta,
Šv. Juozapatai, miela buveine Šventąjai Dvasiai,
Šv. Juozapatai, tvirtove, atremianti nuožmius piktojo išpuolius,
Šv. Juozapatai, ligonių ir sužeistųjų išgijime,
Šv. Juozapatai, sutramdęs aistrų beprotybę,
Šv. Juozapatai, dvasine taure, stebuklais papuoštoji,
Šv. Juozapatai, negestanti Trejybės šviesa,
Šv. Juozapatai, kurio kūnas gerbiamas amžinai,
Šv. Juozapatai, kurio siela ilsisi Viešpatyje,
Šv. Juozapatai, tikinčiuosius Kristaus spinduliais apšviečiantis,
Šv. Juozapatai, klestintis Amžinojoje atmintyje,
Šv. Juozapatai, grūde, mirdamas duodantis visakeriopą vaisių,
Šv. Juozapatai, degdamas, aiškiai rodantis kelią,
Šv. Juozapatai, pelikane, mitinantis krūtinės krauju savo jaunėlius,
Šv. Juozapatai, vade, šaukiantis paskui milijonus kitų,
Šv. Juozapatai, kibirkštie, uždeganti meilę širdyje,
Šv. Juozapatai, miela smilkalų malda, patnkanti Kūrėjui,
Šv. Juozapatai, tikrojo tikėjimo ženkle, esantis visuotinoje Bažnyčioje,
Šv. Juozapatai, nuoroda vedanti kelią į naująjį Izraelį,
Šv. Juozapatai, užuovėja, sauganti nuo blogio,
Šv. Juozapatai, kolona, sutvirtinanti šventąjį tikėjimą,
Šv. Juozapatai, deginantis nesantaikos tvirtoves,
Šv. Juozapatai, sodinantis vienybės gėles,
Šv. Juozapatai, šventasis Kristaus kankiny,
Šv. Juozapatai, Tiesos gynėjau,
Šv. Juozapatai, tikrojo šventojo tikėjimo skleidėjau,
Šv. Juozapatai, klaidų ištaisytojau,
Šv. Juozapatai, Kruopštusis avių išganymo prižiūrėtojau,
Šv. Juozapatai, pamaldumo skatintojau,
Šv. Juozapatai, šventosios vienybės kolona,
Šv. Juozapatai, slavų tautų puošmena,
Šv. Juozapatai, Lenkijos ir Lietuvos globėjau,
Šv. Juozapatai, rožių aromate,
Šv. Juozapatai, degantis Dievo meile žibury,
Šv. Juozapatai, prislėgtųjų guodėjau,
Šv. Juozapatai, nuskriaustųjų gynėjau,
Šv. Juozapatai, žmonių išganymo mylėtojau,
Šv. Juozapatai, Kristaus vynuogyno darbininke,
Šv. Juozapatai, ganytojau, atidavęs savo sielą už avis,
Šv. Juozapatai, Dievo namų garbės ir grožio mylėtojau,
Šv. Juozapatai, bebaimis tiesakalbi,
Šv. Juozapatai, savo gerbėjų mylėtojau,
Šv. Juozapatai, neprisimenantis savo priešų pykčio,
Šv. Juozapatai, šv. Bazilijaus Didžiojo ordino šlove ir puošmena,
Šv. Juozapatai, žmonių sutarimo ir tarpusavio meilės skatintojau,
Šv. Juozapatai, Jautrusis pagalbininke ištverti sunkumus,
Šv. Juozapatai, meldęsis už savo žudikus,
Šv. Juozapatai, triumfuojantis Dangaus tėvynėje,
Šv. Juozapatai, Nuostabusis užtarėjau sekti tavo patirtimi,
Šv. Juozapatai, teisusis kaip medis prie upelio sodintas,
Šv. Juozapatai, išsiskleidęs kaip kedras Libane,

Šventojo kankinio Juozapato užtarimu,
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Juozapato užtarimu, suteik malonę pažaboti puikybę,
Šv. Juozapato užtarimu, išmokyk mus mylėti ir atleisti,
Šv. Juozapato užtarimu, išmokyk nesipriešinti blogiui blogu,
Šv. Juozapato užtarimu, padėk Evangelija gyventi,
Šv. Juozapato užtarimu, Viešpats mūsų maldų išklausytų,
Šv. Juozapato užtarimu, kad Kūrėjas dosniai apdovanotų mūsų tautą,
Šv. Juozapato užtarimu, kad Viešpats suteiktų mums gerų ganytojų,
Šv. Juozapato užtarimu, jo vienuolių šeima padaugėtų broliais,
Šv. Juozapato užtarimu, kad jo darbai šiandienos Saulius atverstų į apaštalus,
Šv. Juozapato užtarimu, kad pavyzdys Bažnyčioje palydėtų daugelį,
Šv. Juozapato užtarimu, kad vienybės žvaigždė šviestų virš mūsų,
Šv. Juozapato užtarimu, kad broliškos meilės daigai sudygtų,
Šv. Juozapato užtarimu, suteik mums Kūrėjo gailestingumo,
Šv. Juozapato užtarimu, suteik mums meilės dovanos,
Šv. Juozapato užtarimu, kad Viešpats suvienytų mus savyje,
Šv. Juozapato užtarimu, kad amžinai būtume viena Dieve,
Šv. Juozapato užtarimu, mums gailestingas būti teikis,
Šv. Juozapato užtarimu, mūsų Tėvynei taiką ir sutarimą suteikti ir išlaikyti teikis,
Šv. Juozapato užtarimu, mums visas mūsų nuodėmes, atleisti teikis,
Šv. Juozapato užtarimu, nuo visokio dvasios bei kūno blogio ir pavojų saugoti teikis,
Šv. Juozapato užtarimu, krikščionių vienybę tikrame tikėjime ir šventame sutarime sukurti, išsaugoti ir ginti teikis,
Šv. Juozapato užtarimu, mums tikros atgailą, sveikatą, gražų gyvenimą ir amžinybę suteikti teikis,

Melskimės. Viešpatie, pažadink savo Bažnyčioje dvasią, kuria tavo šventasis kankinys ir vyskupas Juozapatas buvo pripildytas, kad net savo gyvybę už avis atidavė. Meldžiame, kad jo užtarimo skatinami ir sustiprinti ir mes ta pačia dvasia nebijome paaukoti save už brolius. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen

Melskimės Šv. Pranciškaus (taikos) malda

Šv. Pranciškaus malda, dar vadinama Taikos malda – plačiai paplitusi nežinomos autorystės krikščioniška malda už taiką. Nors dažniausiai siejama su italų šventuoju Pranciškumi Asyžiečiu, šios maldos pats šv. Pranciškus nebuvo užrašęs savo raštuose, o pirmąkart išspausdinta ji sutinkama tik 1912 m.[1] Pirmąkart pasirodė prancūzų kalba, Paryžiuje įsikūrusios katalikiškos organizacijos La Ligue de la Sainte-Messe (šv. Mišių lyga) leidžiamame dvasinio pobūdžio žurnale La Clochette (Varpelis). Maldos autorystė nenurodyta, tačiau spėliojama, kad ją galėjęs parašyti šv. Mišių lygos įkūrėjas tėvas Eseras Bukerelis. Malda buvo gausiai platinama Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais.Malda buvo ne kartą adaptuota ir įdainuota, jos ištraukas citavo pasaulio lyderiai ir garsenybės, o įtrauki kalba ir siunčiama žinia sulaukė prielankumo ne tik iš katalikų ir krikščionių. Šv. Pranciškaus maldos vertimas į lietuvių kalbą išpopuliarėjo XXI a. antrajame dešimtmetyje.

Šv. Pranciškaus Taikos malda (išskleisti)

Viešpatie, padaryk mane
savosios ramybės pasiuntiniu
ir leisk man nešti
meilę, kur siaučia neapykanta;
santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas;
tikėjimą, kur kankina abejonės;
tiesą, kur viešpatauja klaida;
viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,
nes kas duoda – gauna,
kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.

Amen.

 

Melskimės. Viešpatie, pažadink savo Bažnyčioje dvasią, kuria tavo šventasis kankinys ir vyskupas Juozapatas buvo pripildytas, kad net savo gyvybę už avis atidavė. Meldžiame, kad jo užtarimo skatinami ir sustiprinti ir mes ta pačia dvasia nebijome paaukoti save už brolius. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.