Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena

Rytoj, gegužės 14 dieną – pasaulinė maldos už žmoniją diena.
Visi pasaulio žmonės yra kiečiami bendrai maldai.
 
„Šiandien mūsų pasaulis susidūrė su didele grėsme, kuri kelia pavojų milijonų asmenų gyvybėms visoje planetoje – su greitu koronaviruso (Covid-19) plitimu. Dar kartą pripažindami gydytojų ir mokslinių tyrimų vaidmens svarbą kovojant su epidemija, nepamirškime tokios didelės krizės metu kreiptis į Dievą Kūrėją“, – rašoma Komiteto žmogiškajai brolybei įgyvendinti kvietime, kuris yra adresuotas visiems tikintiems į Dievą Kūrėją ir visiems broliams bei seserims žmogiškume.
 

2019 metų vasario 4 dieną Abu Dabyje popiežius Pranciškus ir didysis Al-Azharo imamas Ahmadas Al-Tayyebas pasirašė Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje. Ši deklaracija gimė kaip atsvara tam, kas supriešina, – nuo niekinančių stereotipų iki kruvinų karų – žmones: brolybę plėšo religinis ir nacionalistinis integralizmas, egoizmas, nevaržomo pelno sistemos ir neteisingumas, neapykantą kurstančios ideologijos, dvasinių vertybių ir atsakomybės, šeimos silpnėjimas, moterų ir vyrų nelygybė, senelių, silpnųjų, neįgaliųjų gyvenimo nevertinimas ir kitos grėsmės gyvybei. Popiežius ir didysis imamas pabrėžia kitą perspektyvą: jei visi esame Dievo Kūrėjo vaikai, tai tarpusavyje esame broliai ir seserys. Jeigu šią perspektyvą iš tiesų rimtai priimsime, ji viską pakeis – į gerąją pusę. 

„Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmones (jie yra lygūs dėl Jo gailestingumo), tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę saugodami kūriniją ir visą visatą, taip pat palaikydami visus žmones, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja“, – rašoma Dokumento apie žmogiškąją brolybę preambulėje. 

Kad dokumento nuostatos nenugultų stalčiuose, buvo įsteigtas Vyriausias komitetas žmogiškajai brolybei įgyvendinti. Jį sudaro įvairių religijų ir religinių institucijų atsakingieji. Tarp jų yra kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. 

„Mes kviečiame visus žmones visame pasaulyje, kreiptis į Dievą, melsti, pasninkauti ir daryti gailestingumo darbus, kiekvieną žmogų kiekvienoje pasaulio dalyje pagal savąją religiją, tikėjimą ir doktriną, kad Dievas panaikintų šią epidemiją, išgelbėtų iš šios nelaimės, padėtų mokslininkams atrasti vaistą, kuris ją įveiktų, išlaisvintų pasaulį nuo sunkaus užkrato padarinių sveikatai, ekonomikai, humanitarinei situacijai“, – rašoma Komiteto pareiškime ir siūloma gegužės 14 dieną skirti maldai už visą žmoniją, palydint ją pasninku ir gerais darbais. 

„Vyriausiasis komitetas (…) kviečia visus religinius lyderius ir žmones visame pasaulyje atsiliepti į šį humanitarinį kvietimą ir kreiptis į Dievą vienu balsu, kad apsaugotų žmoniją, padėtų jai įveikti pandemiją, sugrąžintų saugumą, stabilumą, sveikatą ir gerovę, padarytų mūsų pasaulį po epidemijos pabaigos žmogiškesnį ir broliškesnį.“
(RK / Vatican News)

Vatican News pranešimas

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena yra išjungti

Atnaujinamos viešosios pamaldos sekmadieniais

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems
(iki gegužės 10 d. Šv. Mišios dalyvaujant tikintiesiems galimos tik šiokiadieniais).  

Tad jau rytoj, gegužės 10 d., lauksime Jūsų drauge švęsti Viešpaties Dienos mūsų bažnyčioje.

Dėl šalyje vis dar galiojančių saugumo rekomendacijų bus imamasi toliau nurodomų priemonių:

Ribojimai ir saugumo priemonės

  1. Bažnyčios viduje gali būti iki 75 asmenų (10 m2 vienam žmogui);
  2. Bažnyčioje netilpę tikintieji Šv. Mišių aukoje dalyvauja šventoriuje išlaikant 2 m atstumą nuo kitų asmenų;
  3. Dalyvaujant Šv. Mišiose privaloma dėvėti veido kaukę ir įeinant į bažnyčios teritoriją dezinfekuoti rankas;
  4. Išpažintys bus klausomos tiek bažnyčios viduje, tiek šventoriuje;
  5. Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Šventoriuje esantiems tikintiesiems Šv. Komunija bus dalijama lauke, tad Komunijos metu į bažnyčios vidų neinama.

Pamaldų laikas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Sekmadieniais
7.30, 9.00, 10.30, 12.00 ir 18.00

Šiokiadieniais
7.30, 8.00 ir 18.00

Kiekvieną dieną po vakaro Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyksta Gegužinės pamaldos.

Paskelbta temoje Naudinga 1, Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Atnaujinamos viešosios pamaldos sekmadieniais yra išjungti

Šv. Mišių tiesioginė transliacija. Gegužės 3 d.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS
2020.05.03 9:00 val. 

Aukojamos Velykų laiko sekmadienio Šv. Mišios, kun. Simas Maksvytis.
Sekmadienio homilija.

Šv Mišios bus tiesiogiai transliuojamos facebook pagalba mūsų paskyroje Petropoviloparapija.
Transliacijos pradžia 9:00 val

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Šv. Mišių tiesioginė transliacija. Gegužės 3 d. yra išjungti

Gegužė – Marijos mėnuo

Švč. Mergelės Marijos garbei,
Gegužinės pamaldos, mūsų bažnyčioje vyksta:
Kasdien po 18 val. vakaro  Šv. Mišių

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo.

Gegužinės pamaldos (mojava, mojus) – tradicinės pamaldos, vykstančios gegužės mėnesį, skirtos Šv. Mergelės Marijos pagerbimui. Jos pravedamos bažnyčiose, tikinčiųjų namuose, prie kryžių, koplytėlių. 

Jau XII a. užtinkami aiškūs gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. XVIII a. jos atsiranda Italijoje. Gegužinės pamaldos ypač greitai ėmė plisti, kai popiežius Pijus VII (apie 1805 m.) skyrė atlaidus visiems, kurie maldingai gieda ar bent kalba Šv. Mergelės Marijos litaniją, maldą „Atsimink“ ir giesmę „Sveika Marija“. Jau tada nustatyta tvarka: gėlėmis puošiamas Marijos altorėlis, meldžiamasi. 
 
1853 m. pamaldos pradėtos vesti Lietuvoje, Seinų katedroje. Manoma, kad Žemaitijoje šios pamaldos atsirado anksčiau nei Vilniuje, nes vyskupas Motiejus Valančius bičiuliavosi su Seinų prelatu, jas įvedė šiame krašte, o Vilniuje „mojavos“ suskambėjo tik 1898 m.
 
Majų giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“ yra kilusi iš Lenkijos, tačiau sulietuvinta ir prigijusi savitu pavidalu. Šią giesmę gieda tik Lenkijoje ir Lietuvoje.
 
Gegužines pamaldas (nuo gegužės 1 iki 31 d. imtinai) galima atlikti prieš Mišias arba po jų, arba kitu tinkamu laiku. Paprastai joms vadovauja kunigas ar diakonas. Giedama arba skaitoma Švč. Mergelės Marijos litanija (LM, 262), kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“ (LM, 264), giesmė „Sveika, Marija“ (LM, 267) arba „Marija, Marija“ (LM, 548)
Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Gegužė – Marijos mėnuo yra išjungti

Šv. Mišių tiesioginė transliacija. Balandžio 26 d.

III VELYKŲ SEKMADIENIS
2020.04.26 10:30 val. 

Aukojamos Velykų laiko sekmadienio vaikų Šv. Mišios. Sekmadienio homilija. 

Šv Mišios bus tiesiogiai transliuojamos facebook pagalba mūsų paskyroje Petropoviloparapija.
Transliacijos pradžia 10:30 val

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Šv. Mišių tiesioginė transliacija. Balandžio 26 d. yra išjungti