Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2021

Svarbu! Dėl šalyje esančios situacijos bus imtasi papildomų saugumo priemonių. Velykų dieną bus aukojama daugiau Šv. Mišių, kad visi norintys galėtų sudalyvauti. Į bažnyčią įleidžiami tik kvietimus turintys asmenys, taip bus užtikrintas saugus tikinčiųjų skaičius joje.
(Plačiau apačioje pateiktoje informacijoje)

Didysis Ketvirtadienis

Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Didįjį ketvirtadienį melsimės už dvasininkų luomą ir pašaukimus.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.01 (ketvirtadienis)
17:00 – 18:00

Pamaldos:
18:00 val.

Didysis Penktadienis

Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus diena. Prašome laikytis rimties ir pasninko. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, atliekamos Kristaus kančios pamaldas. Po Kristaus kančios pamaldų Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki Velyknakčio pamaldų.

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.02 (penktadienis)
9:00 – 12:00 ir 14:00-17:00

Pamaldos:
18:00 val.

Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento
nuo 2021.04.02 (penktadienis) 19.00 val.
iki 2021.04.03 (šeštadienis) 20.00 val.

Didysis Šeštadienis

Laikomasi pasninko bei rimties. 

Mūsų bažnyčia atvira individualiai maldai ar Susitaikinimo sakramentui (išpažinčiai):
2021.04.03 (šeštadienis)
9:00 – 19:00

Galimybė melstis bažnyčioje prie įstatyto Švč. Sakramento
nenutrūkstama paros adoracija iki Velyknakčio palamdų.

Velyknakčio pamaldos*:
20:00 val.

*Į bažnyčią įleidžiami tik kvietimą turintys tikintieji. Kvietimai dalijami klebonijos raštinėje arba bažnyčios zakristijoje. Neturintys kvietimo šv. Mišiose gali dalyvauti bažnyčios šventoriuje. Tiek bažnyčioje, tiek lauke privalu laikytis visų valstybės nustatytų saugumo reikalavimų.

Šv. Velykos

2021.04.04 (sekmadienis)

Šv. Mišios aukojamos*:
7.00   9.00   10.00   11.00   12.00   13.00   14.00  ir  18.00 val.

*Į bažnyčią įleidžiami tik kvietimą turintys tikintieji. Kvietimai dalijami klebonijos raštinėje arba bažnyčios zakristijoje. Neturintys kvietimo šv. Mišiose gali dalyvauti bažnyčios šventoriuje. Tiek bažnyčioje, tiek lauke privalu laikytis visų valstybės nustatytų saugumo reikalavimų.

Šv. Velykų antra diena

Šv. Mišios aukojamos
2021.04.05 (pirmadienis)
9:00   10:30   12:00   18:00

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Pamaldų tvarka – Didžioji savaitė ir Šv. Velykos 2021

Kviečiame į asmenines Gavėnios rekolekcijas

Kviečiame susikaupti ir išgyventi Gavėnios ramybės laiką asmeninėje maldoje prie išstatyto Švč. Sakramento, dalyvauti Šv. Mišiose bei atlikti Velykų laiko išpažintį.

Kovo 20 – 21 dienomis mūsų bažnyčioje laikas skirtas Jums,

 

Kovo 20 d.
Šv. Mišios: 7:30  9:00  10:00  11:00  18:00

Po 11 val. Šv. Mišių bus išstatytas Švč. Sakramentas, bažnyčia iki vakaro atvira asmeninei maldai, budės kunigai, klausoma išpažinčių.

Kovo 21 d.
Šv. Mišios: 7:30  9:00  10:30  12:00  18:00

Po 12 val. Šv. Mišių (Sumos) bus išstatytas Švč. Sakramentas, bažnyčia iki vakaro atvira asmeninei maldai, budės kunigai, klausoma išpažinčių.

_______________________

Kovo 19 d. pašventintas po restauracijos grįžęs šv. Juozapo paveikslas, tad melstis galėsite ir prie šio šventojo atvaizdo.

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Kviečiame į asmenines Gavėnios rekolekcijas

Mišių tvarka gavėnios metu 2021

Kovo 10 d.
7:30    8:00   18:00   
17:30 – Graudūs verksmai

Kovo 11 d.
7:30    8:00   18:00   
11:00 – melsimės už Tėvynės laisvę

Kovo 12 d.
7:30    8:00   18:00 
11:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Kovo 13 d.
7:30    9:00    10:00    11:00   18:00 

Kovo 14 d.
7:30    9:00   10:30    12:00   18:00   
11:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Kovo 15 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 16 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 17 d.
7:30    8:00   18:00 
17:30 – Graudūs verksmai

Kovo 18 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 19 d.
7:30    8:00     18:00   
11:00 – Šv. Juozapo šventė. Popiežiaus paskelbtų Šv. Juozapo metų minėjimas, restauruoto paveikslo pašventinimas ir įstatymas į rėmą.
17:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Kovo 20 d.
7:30    9:00    10:00    11:00   18:00    
Asmeninės rekolekcijos – Po 11:00 val šv. Mišių iki 18:00 vakaro šv. Mišių bus įstatytas Švč. Sakramentas. Visą dieną bažnyčia atvira asmeninei maldai, būdės kunigai, tad bus galima atlikti išpažintį

Kovo 21 d.
7:30    9:00   10:30    12:00   18:00   
11:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Asmeninės rekolekcijos – Po 12:00 val Sumos šv. Mišių iki 18:00 vakaro šv. Mišių bus įstatytas Švč. Sakramentas. Visą dieną bažnyčia atvira asmeninei maldai, būdės kunigai, tad bus galima atlikti išpažintį.

Kovo 22 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 23 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 24 d.
7:30    8:00   18:00 
17:30 – Graudūs verksmai

Kovo 25 d.
7:30    8:00   18:00 

Kovo 26 d.
7:30    8:00   18:00
17:30 – apmąstome Kryžiaus kelią

Kovo 27 d.
7:30    9:00    10:00    11:00   18:00 

Kovo 28 d. – Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis
7:30    9:00   10:30    12:00   18:00   
11:30 – apmąstome Kryžiaus kelius
* Šventinamos verbos

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Mišių tvarka gavėnios metu 2021

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (INFO 33)

Brangūs broliai ir seserys,

netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Pelenų trečiadienio Evangelijos skaitinys atskleidžia, kokios priemonės yra tinkamiausios Gavėnios metu atsinaujinti: tai – malda, artimo meilės darbai ir pasninkas.

Visą Gavėnios metą Bažnyčia mums dosniai siūlo Dievo žodį. Jį skaitydami ir apmąstydami, melsdamiesi išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti. Vėl iš naujo atraskime Šventąjį Raštą, kuris ne kartą į mus prabyla paguodos ir padrąsinimo žodžiais. Mąstykime Kristaus kančią, asmeniškai eidami Kryžiaus kelią ar namuose giedodami Graudžius verksmus. Nuotoliniu būdu dalyvaukime rekolekcijose, įvairiose gilinimosi į tikėjimo slėpinius iniciatyvose, Šventojo Rašto studijų ir maldos grupėse, kurios padeda priimti Dievą ir jo valią mūsų gyvenime. Kasdien junkimės į bendrą šeimos maldą, kuri stiprina visuose išbandymuose.
 
Gavėnia yra palankus laikas atnaujinti ne tik savo asmeninę, bet ir bendruomeninę tikėjimo kelionę. Tai laikas, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, sergėti vieni kitus, skatinti mylėti ir daryti gerus darbus (plg. Žyd 10, 24). Būkime atidūs bei dėmesingi tiems, kuriems šis metas ypač sunkus, kreipkime žvilgsnį vieni į kitus ir nelikime abejingi savo brolių ir seserų likimui. Artimo meilės įsakymas reikalauja suvokti savo atsakomybę kitam žmogui, tad kviečiame nepaliauti ieškoti būdų, kaip konkrečiais gailestingumo darbais savanoriauti savo bendruomenėse, Carito iniciatyvose, ligoninėse, rūpintis kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 pandemijos.Taip pat ir testavimasis prisideda prie sergamumo mažinimo ir kitų žmonių sveikatos apsaugojimo.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame gydytojams, slaugytojams bei kitiems medicinos sistemos darbuotojams, savanoriams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir visiems, pandemijos laiku savo artumą parodantiems konkrečiais artimo meilės darbais.   

Kai gyvename bendrystėje, jaučiamės atsakingi vieni už kitus. Suvokiame, kad kito gyvenimas susijęs su manuoju, tad Gavėnios pasninko dvasia reikalauja ne tik susilaikyti nuo gausaus maisto, bet ir nuo negatyvių minčių bei žodžių kito atžvilgiu. Pasninkauti – tai taip pat gerbti kitus ir keisti savo santykį su jais: susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ar susitikimų, jaučiant peršalimo simptomus, likti namuose, dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo priemonių.

Džiaugdamiesi gerėjančia epidemiologine situacija ir matydami didelį poreikį palaikyti žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, manome, kad artėja metas, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) laipsniškai atnaujinti bendruomeninį Eucharistijos šventimą tokia tvarka:

1.    Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nei 200 atvejų, šv. Mišios švenčiamos dalyvaujant tikintiesiems, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų.

2.    Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 200–500 atvejų, šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų. Jei bažnyčios ar viešos koplyčios erdvė mažesnė – leidžiama dalyvauti tokiam skaičiui tikinčiųjų, kad kiekvienam būtų užtikrintas 20 kvadratinių metrų plotas ir 2 metrų atstumas.

3.    Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų viršija 500 atvejų, šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais neatnaujinamas.

Situacija bus reguliariai vertinama, atnaujinami sprendimai bei informuojamos konkrečios parapijos ir bendruomenės, kurių veiklai turės įtakos galimi pakeitimai.

Šiuos žingsnius paruošėme konsultuodamiesi su medikais ir sveikatos apsaugos specialistais bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus ir laipsnišką karantino ribojimų keitimo planą.

Telydi mus per šią Gavėnią Kristaus prisikėlimo ir naujojo gyvenimo viltis!

Lietuvos vyskupai

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (INFO 33)

Lietuvos vyskupų kreipimasis

Brangieji,

Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo.

Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, Dievo garbė yra gyvas žmogus…

Netrukus po Kalėdų angelas pažadins Juozapą ir pasakys: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 2, 13). Teko palikti tai, kas įprasta, ir leistis į tolimą kelionę, išgyventi įvairius jos nepatogumus ir pavojus. Visa tai dėl to, kad būtų išgelbėta Kūdikio gyvybė…

Šios Kalėdos pakviečia mus savitu būdu skelbti Dievo garbę – konkrečiai pasirūpinti žmogaus gyvybe. Nebūtinai pažįstamo, bet vis dėlto labai konkretaus, esančio šalia mūsų. Pasaulį varginanti pandemija šiuo metu ypač palietė mūsų kraštą. Girdime gydytojų pagalbos šauksmą dėl padėties, itin sparčiai prie galimybių kraštutinės ribos stumiančios mūsų sveikatos apsaugos sistemą. Ši sistema nėra negyvas mechanizmas. Ją sudaro žmonės: gydytojai, slaugytojai ir visi, kurie rūpinasi ligoniais. Pagaliau – patys ligoniai ir jų artimieji…

Šiomis dienomis ypač svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni kitiems. Atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą ir krašto valdžios paskelbtus apribojimus, nutarėme nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.

Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. 

Brangieji, suprantame, kad tai – labai nelengvas sprendimas. Vis dėlto jis neturi iš mūsų atimti Kalėdų džiaugsmo ir ramybės. Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju.

Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio 8 d. visoje Bažnyčioje paskelbė Šv. Juozapo metus. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo iniciatyvą, prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčių varpams. 

Teužtaria mus Švč. Mergelė Marija – Dievo Gimdytoja, Ligonių Sveikata ir Krikščionių Pagalba!

Lietuvos vyskupai

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Lietuvos vyskupų kreipimasis