Sakramentams užsiregistravusių vaikų bei jaunuolių grupių sąrašai 2022/2023 m.

2021/2022 m.m.
Vaikų (9–12 m.) grupės, besiruošiančios priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.
Jaunimo (15–18 m.) grupės, besiruošiančios priimti Sutvirtinimo sakramentą. 

SVARBU

  • Katechezės (ir vaikams, ir jaunuoliams) prasideda nuo spalio 3 d. Susitikimai vyksta parapijos namuose (Tiškevičiaus g. 16)
  • Katechečių kontaktai nurodyti grupės sąrašuose.
  • Jei užpildėte registracijos anketą, bet nerandate savo asmens sąrašuose ar nespėjote užsiregistruoti, bei kilus kitiems administraciniams klausimams kreiptis tel. +37067103179

Vaikų (9–12 m.) grupės, besiruošiančios priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus:

Jaunimo (15–18 m.) grupės, besiruošiančios priimti Sutvirtinimo sakramentą:

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentavimas išjungtas įraše Sakramentams užsiregistravusių vaikų bei jaunuolių grupių sąrašai 2022/2023 m.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė spalio 2 d.

Spalio 2 dieną (sekmadienį) prisiminsime Šventąjį Pranciškų Asyžietį. Jis dar vadinamas gyvūnijos globėju.

Todėl kaip ir kiekvienais metais į bažnyčios šventorių kviesime susirinkti visus norinčius palaiminti savo augintinį, pasidžiaugti jo gabumais, grožiu meilumu ir kitais bruožais. Šventė Jums ir Jūsų augintiniams prasidės po sumos šv. Mišių 13:30 val. prie centrinių šventoriaus vartų. 

Po kiekvienų šv. Mišių (spalio 2 d.) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai visus norinčius parapijiečius konsultuos apie privalomą naminių gyvūnų ženklinimą.

Šventoriuje nuo 11 val. turėsite galimybę pasidžiaugti poniu, o patys mažiausieji – pajodinėti.

Šv. Mišių tvarka Spalio 2 d.

7:30   9:00   10:30   12:00   18:00

 
 
Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė spalio 2 d.

Šeimų sekmadienis

“Bažnyčia meldžiasi už krikščionišką šeimą” (Šv. Jonas Paulius II. Apaštališkasis paraginimas Familiaris Consortio, 59)

Kviečiame šeimas jungtis į bendrą maldą.
Mūsų parapijoje
paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį, 10.30 val., Šv. Mišiose
meldžiamasi už šeimas. Šeimoms teikiamas asmeninis palaiminimas. 

Šventosios šeimos seserų malda už Šeimas
Viešpatie, Jėzau Kristau, kuris savo atėjimu į paprastą šeimą visą jos kasdienybę pašventinai, meldžiam Tave už šeimas. Meldžiam už taikiai gyvenančias šeimas ir už nesantarvę bei nerimą patiriančias šeimas; meldžiam už gyvybei atviras šeimas ir už netiesoje gyvenančias šeimas; meldžiam už apsirūpinusias šeimas ir už stokojančias šeimas; meldžiam už Tavo Karalystę skleidžiančias šeimas ir už Tavęs nepažįstančias šeimas. Viešpatie, padaryk kiekvieną šeimą mažąja Bažnyčia, liudijančia pasauliui Tavo meilės ir atsidavimo slėpinį. Paruošk, Viešpatie, šeimai pašauktų jaunuolių širdis savęs dovanojimui ir ištikimybei. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen
.

Šv. Jono Pauliaus II malda už šeimas
Dieve, kuris esi Tėvas danguje ir žemėje, Tėve, kuris esi meilė ir gyvenimas, padaryk, kad kiekviena šeima žemėje per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, gimusį iš Mergelės Marijos ir per Šventąją Dvasią, vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tęsėja. Padaryk taip, kad Tavo malonė gėrin kreiptų jaunavedžių, jų šeimų, viso pasaulio šeimų mintis ir darbus. Padaryk taip, kad jaunoji karta šeimose rastų tvirtą atramą bei palaikymą, ugdant žmogiškumą tiesoje ir meilėje. Padaryk taip, kad meilės, sutvirtintos Santuokos sakramento malone, nenugalėtų jokios silpnybės ir krizės, kurios ne kartą pasitaiko šeimos kelyje. Padaryk taip – prašome tame tarpininkauti Šventajai Nazareto Šeimai, – kad Bažnyčia visų pasaulio tautų tarpe sėkmingai skleistų Gerąją Naujieną šeimose ir per šeimas. Prašome Tave, kuris esi Gyvenimas, Tiesa ir Meilė Sūnaus ir Šventosios Dvasios vienybėje.
Amen.

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Šeimų sekmadienis

Koncertas B. KUTAVIČIAUS 90-osioms gimimo metinėms

 
2022.09.24 (šeštadienį) po vakaro šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks koncertas
 
BRONIAUS KUTAVIČIAUS KŪRYBA
PO 20 METŲ VĖL SKAMBĖS AUTORIAUS GIMTAJAME KRAŠTE
 
Šiemet minime vieno ryškiausių lietuvių muzikos kūrėjų Broniaus Kutavičiaus 90-ąsias gimimo metines. Panevėžio priemiestyje Molainių kaime gimusio kompozitoriaus kūrybos reikšmė nacionalinės kultūros kontekste vertinama vienoje gretoje su M. K. Čiurlionio kūrybiniu palikimu.
Prisimindami prieš metus mus palikusį kompozitorių, kviečiame į išskirtinį B. Kutavičiaus kūrybos koncertą. Jame skambės kompozitoriaus chorinė muzika bei kultiniais tapę kūriniai –
styginių kvartetas Nr. 2 „Anno cum tettigonia“ ir oratorija „Iš jotvingių akmens“ chorui bei netradiciniams ir liaudies instrumentams.
 
ATLIKĖJAI:
Styginių kvartetas „Mettis“ (Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas, Karolis Rudokas, Rokas Vaitkevičius)
Kamerinis choras „Aidija“ (meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis)
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos choras (vadovas R. Gražinis, koncertmeisterė Gitana Trimirkaitė)

Koncertą veda muzikologė Jūratė Katinaitė.

Kviečiame išgyventi taurią emocinę patirtį B. Kutavičiaus kūryboje!

Nacionalinės premijos laureatas Bronius Kutavičius tapo emblemine lietuviškos muzikos figūra. Kompozitorius vertinamas ne tik kaip autentišką braižą turintis autorius, bet ir kaip Lietuvos muzikinės kultūros atgimimo ir tautinio sąmoningumo šauklys.
Pasak muzikologės Vitos Gruodytės, „Bronius Kutavičius ne tik pasiūlė ir įteisino naują santykį su savąja liaudies muzikos tradicija, bet ir, sakytume, apibrėžė magišką ratą apie lietuvių šiuolaikinę muziką. Jo dėka pastaroji atsiribojo ir nuo priklausomybės sovietinei ideologijai, ir nuo tradiciškai lietuviškoje muzikinėje kalboje įsitvirtinusių rusiškos bei vokiškos mokyklų įtakų. Šioje saugioje simbolinėje ir stilistiškai šiuolaikinėje erdvėje gimusi Kutavičiaus muzika davė impulsą visoms po jo ėjusios kompozitorių kartos muzikinėms iniciatyvoms.“
„Menininkas turi įsiklausyti į savo sielos balsą, savo vidinę žmogiškąją patirtį, pajusti saitus su savo tautos ir visos žmonijos kultūrinę patirtimi, kartu ir nūdienos pulsu, tada nekils dirbtinė priemonių problema […] Manau, kad braižas ir kūrybos maniera yra labiau nujaučiamas, negu suformuluojamas, aiškiai nusakomas dalykas. Rašymo taisyklių suma yra kūrybos mirtis.“ (B. Kutavičius).
„Anno cum tettigonia“ („Metai su žiogu“) styginių kvartetui – racionaliai, meistriškai sukomponuotas kūrinys, pagrįstas savita, senovinių lietuvių pučiamųjų instrumentų skudučių garsaeilį primenančia derme bei labai nuoseklia muzikinės medžiagos kaita. Žiogas japonų mitologijoje – metų simbolis, todėl metų tėkmė kūrinyje matuojama labai preciziškai: jį sudaro 365 taktai, kas 7 taktus nežymiai pakinta ritmo modelis, 12 kartų pasigirsta fonogramoje įrašyti varpo dūžiai.
Oratorija „Iš jotvingių akmens“ chorui, netradiciniams ir liaudies instrumentams (akmenys, buteliai, skudučiai, lumzdelis, šiaudo birbynė, kanklės, smuikas, armonika). Ji prasideda mušant ritmą tikrais akmenimis – tarsi kviečiant jotvingių dvasios jėgą. Šiame kūrinyje B. Kutavičius pažadino tik žodžių nuotrupomis gyvos tautos prisiminimą, kartu atskleisdamas kultūros kilimą: nuo elementarių jos pavidalų iki totalaus šedevro – liaudies dainos, kurioje, tartum rasos laše, spindi tos kultūros skaistus ir gyvybingas grožis. Pirmoje dalyje panaudoti 3 jotvingiams priskiriami sakiniai, antroje – liaudies daina “Pūtė vėjas ąžuoluosnan”. Iškilusi iš garsų bei kalbos ji išsiskleidžia kaip tobulo dvasingumo žiedas.

Organizatorius – viešoji įstaiga „Aidija“.
Partneriai – Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla,
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai,
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija,
Lietuvos muzikos informacijos centras.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio miesto savivaldybė.
Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Koncertas B. KUTAVIČIAUS 90-osioms gimimo metinėms

Registracija Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams 2022-2023 metams!

EUCHARISTIJOS (Pirmosios Šv. Komunijos) SAKRAMENTAS

VAIKUS (9–12 m.), norinčius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jeigu reikia – ir Krikštą), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms.

REGISTRACIJA vyksta nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 26 d.. ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2022 rugsėjo 28 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

Katechezės prasidės nuo 2022 m. spalio 3 d.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

JAUNIMĄ (15-18 m.) norintį priimti Sutvirtinimo sakramentą (jeigu reikia – Krikšto ir Pirmosios Šv. Komunijos), kviečiame užsiregistruoti pasirengimo katechezėms. 

REGISTRACIJA vyksta nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 26 d.. ANKETĄ galite rasti klebonijos raštinėje arba atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėvais (globėjais) prasidės 2022 rugsėjo 29 d. 18 val. Šv. Mišiomis.

KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2022 m. spalio 3 d. 

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentavimas išjungtas įraše Registracija Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams 2022-2023 metams!