Informacija besiruošiantiems Pirmajai Komunijai mūsų parapijoje

Mieli tėveliai ir Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Šiuo metu Lietuvoje, o ir daugelyje pasaulio šalių yra tokia situacija, kai kiekvienas turime pareigą laikytis karantino, bei vyriausybės ir SAM rekomendacijų. Labai svarbu, kad tikintieji atsižvelgtų ir į Lietuvos vyskupų paraginimą https://lvk.lcn.lt/naujienos/,395 .

Informuojame, kad iki paskelbiant karantiną, besiruošiantieji Pirmajai Komunijai (Eucharistijos sakramento priėmimui) vaikai yra įveikę pirmąją pasirengimo dalį ir pilnai pasiruošę priimti Pirmąją Išpažintį – Atgailos (Susitaikymo) sakramentą. Aplinkybėms taip susiklosčius, šio sakramento priėmimas nukeliamas ir data bus tikslinama karantinui pasibaigus.

Jei vyriausybės sprendimu karantinas baigtųsi iki gegužės pradžios, Eucharistijos sakramento priėmimo datos liktų tos pačios kaip numatyta. Tuo atveju išliktų ir Atgailos sakramentui priimti numatytas laikas. Užsitęsus ekstremaliai situacijai, apie Pirmosios Komunijos priėmimo laiką būsite informuoti atskiru pranešimu. Apie tai bus skelbiama ir parapijos internetiniame puslapyje.

Kol nežinome kokia situacija bus ateityje, daugybės dalykų negalime planuoti. Vaikams teks mokytis savarankiškai, o išmoktus, bet neatsiskaitytus dalykus, atsiskaityti tėveliams. Kiekvienas vaikas katechezės pratybų sąsiuvinyje turi lentelę, apie reikalingus išmokti dalykus. Išmokę lai atsiskaito tėvams, o tėvai – įsipareigoja sąžiningai fiksuoti išmokimą. Jei kartais iškiltų neaiškumų, susisiekite su savo katechete, kuri mielai jums atsakys į rūpimus klausimus.

Šeimoms rekomenduojame nepamiršti maldos. Ypatingai šiuo metu, kai paslaptinga liga ir nerimas mus izoliuoja vienus nuo kitų, tegul Dievas Šventoji Dvasia lydi mus tikėjime ir ramybėje. Būkite sveiki!

 

Paskelbta temoje Parapijos naujienos, Sakramentai | Komentarai įrašui Informacija besiruošiantiems Pirmajai Komunijai mūsų parapijoje yra išjungti

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui

Brangūs broliai ir seserys,

Esame Gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę anksčiau. Koronaviruso plitimas pasaulyje stabdo visų mūsų nuolatinį skubėjimą ir primygtinai skatina mus pažvelgti į save ir pasaulį naujomis akimis. Tad ypač šiuo laiku, kai esame ypatingos situacijos pasaulyje akivaizdoje, turime galimybę šią Gavėnią naujai išgirsti Bažnyčios kvietimą atsiversti ir tikėti Evangelija. O tai reiškia daugiau laiko skirti maldai, atsigręžti į Viešpatį, skvarbesniu žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimo prasmę, į mūsų artimuosius, mūsų bendruomenes, mūsų vargšus. Kas galėjo pagalvoti, kad šiais metais Gavėnios laikas mus kvies šių tikslų siekti aplinkoje, kuri mus vienija šiomis dienomis?! Stabdomas judėjimas, įvairūs renginiai, pagaliau, stabdomas triukšmas.

Krikščionis yra tas žmogus, kuris nepaisant kokios jį supa sąlygos yra kviečiamas įžvelgti naujas galimybes. Juk Dievas toliau veikia pasaulyje, jis nenustojo kalbinti žmogaus, jam labai svarbus mūsų gyvenimas. Ką gi Viešpats nori mums pasakyti šiuo ypatingu laiku? Jis kviečia mus į dideles Gavėnios rekolekcijas. Jų tikslas – nesiblaškyti, nurimti ir pirmiausia skirti laiko Dievui. Šis laikas – labai gera proga daugiau pabūti su savimi, savo šeima, pabūti Viešpaties artumoje. Tai labai gera proga atsiversti Šventąjį Raštą ir iš ten semtis paguodos bei padrąsinimo. Tai laikas paskaityti dvasinio turinio knygą, pažvelgti į savo vidų, ateiti į bažnyčią tyliai pasimelsti ir žvelgti į Viešpatį, esantį tabernakulyje.

Jau yra išleistos Lietuvos vyskupų nuorodos, kaip elgtis šiuo ypatingu metu bažnyčioje. Jos gali keistis kintant situacijai mūsų krašte. Tačiau reikia pabrėžti, kad bažnyčias bus stengiamasi laikyti atviras,kartu atsižvelgiant į civilinės valdžios reikalavimus dėl susibūrimų viešosiose vietose. Mes tikime, kad Švenčiausiasis Sakramentas, kuriame yra gyvasis Jėzus, mūsų prisikėlęs Viešpats, yra didžiausios paguodos ir stiprybės šaltinis. Ypač šiuo metu turime vieni kitus guost išv. apaštalo Pauliaus žodžiais: „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės. Ar vargas? Ar priespauda?..“ (Rom 8, 35). Jėzus Švenčiausiajame Sakramente yra gyvybę ir sveikatą teikianti Dievo dovana. Ji mums duota kaip galingiausias vaistas. Jėzų galime kviesti į savo širdį net fiziškai negalėdamiateiti į šv. Mišias bažnyčioje. Dalyvaukime šv. Mišiose savo namuose žiūrėdamiar klausydami Marijos radijo,Lietuvos televizijos bei interneto transliacijų.

Brangieji, labai norime paraginti Jus neišsigąsti šio laiko, bet atvirkščiai, matyti jį kaip galimybę Gavėnios susikaupimui. Šiuo metu Lietuvoje dedamos didelės pastangos užkirsti kelią virusui plisti. Tai prevencija. Todėl negalime vieni į kitus žiūrėti, tarsi visi aplinkui būtų užsikrėtę. Patiriamą baimę turėtume įveikti malda, kuri yra priešnuodis nerimui ir pasimetimui. Dėl perdėto ir nepagrįsto streso galime susirgti ir be užsikrėtimo virusu. Juk nerimas ir įtampa išeikvoja taip reikalingas mūsų jėgas. O kas jas grąžina? Dangaus Tėvo mums padovanota viltis, kurią regime Jėzaus Kristaus dovanoje pasauliui. Kas gali mus paguosti šiuo metu, jei ne mūsų Viešpats, kurio rankoje yra mūsų gyvenimas ir mūsų pasaulis!

Norime, brangieji, Jums pasiūlyti dvasinės pagalbos galimybę, būdą stiprinti mūsų tikėjimą. Apie tikėjimo įtaką kalba visi Jėzaus padaryti pagydymo stebuklai. „Eik, tavo tikėjimas išgydė tave“, – šiuos žodžius mūsų Viešpats dažnai taria patyrusiems išgydymo stebuklus. Šventasis Raštas aiškiai sako: tikėjimas žmogų stiprina visais atžvilgiais. Išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti! Kviečiame Jus visus šiuo metu:

  1. Kasdien atsiversti Šventąjį Raštą – tai šiuo metu mums gali tapti nuostabia paguoda ir padrąsinimu;

  1. Atnaujinti kasdienę Rožinio ir Gailestingumo vainikėlio maldą meldžiantis už fizinę ir dvasinę sveikatą;

  1. Dalyvauti šv. Mišiose – kol negalime bažnyčioje, naudokimės jų transliacija;

  1. Susitaikyti su Dievu ir vienas su kitu. Jei turime galimybę, atlikime išpažintį, taip sustiprėsime ir dvasia, ir kūnu;

  1. Daugiau pabūti su savo vaikais, brangiais šeimos nariais, jei reikia, atsiprašyti ir susitaikyti su jais, juk tai geriausias imuniteto stiprinimas – meilės širdžiai grąžinimas.

  1. Atrasti būdus, kaip savo bendruomenėse, maldos ir Šventojo Rašto studijų grupėse galėtume kartu melstis pasinaudodami internetu.

  1. Kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vieni su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai.

 

Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

Lietuvos vyskupai

Šv. Juozapo iškilmė, 2020 m. kovo 19 d.

Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui yra išjungti

Bažnyčia atvira individualiai maldai

Individualiai maldai atvira

Tikinčiųjų individualiai maldai mūsų bažnyčia atidaryta:

Šiokiadieniais:
10.00 iki 12.00 val.
14.00 iki 16.00 val.

Šeštadienį: 
14.00 iki 16.00 val.

Sekmadienį:
14.00 iki 16.00 val.

Paskelbta temoje Naudinga 3, Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Bažnyčia atvira individualiai maldai yra išjungti

Parapijos pranešimas tikintiesiems

 

Tikinčiųjų dėmesiui!

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje nebevyks viešos pamaldos.

Išimtis taikoma laidotuvėms, krikštams ir kitų sakramentų teikimui dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Visos tikinčiųjų jau užsakytos Šv. Mišios bus aukojamos nustatytu laiku privačiai bažnyčioje. Norintiems pakeisti šv. Mišių laiką ar gauti išsamesnę informaciją, prašome kreiptis į bažnyčios raštinę adresu Smėlynės g. 10a (pastatas už bažnyčios).  Raštinės telefonai: 8 (45) 46 39 40; +370 602 86232.

Vyskupai ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Parapijos kunigai melsis parapijiečių intencijomis privačiai šv. Mišių metu ir kiekvieną vakarą rožinio maldoje 17.30 val.

 

Parapijos klebonas kun. R. Zdanys

Paskelbta temoje Naudinga 1, Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Parapijos pranešimas tikintiesiems yra išjungti

Lietuvos vyskupų laiškas dėl numatomo karantino

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

 

Lietuvos vyskupai

Parapijos naujienas sekite mūsų internetiniame puslapyje ir skelbimų lentoje.
Paskelbta temoje Parapijos naujienos | Komentarai įrašui Lietuvos vyskupų laiškas dėl numatomo karantino yra išjungti