Šeimų sekmadienis

“Bažnyčia meldžiasi už krikščionišką šeimą” (Šv. Jonas Paulius II. Apaštališkasis paraginimas Familiaris Consortio, 59)

Kviečiame šeimas jungtis į bendrą maldą.
Mūsų parapijoje
paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį, 10.30 val., Šv. Mišiose
meldžiamasi už šeimas. Šeimoms teikiamas asmeninis palaiminimas. 

Šventosios šeimos seserų malda už Šeimas
Viešpatie, Jėzau Kristau, kuris savo atėjimu į paprastą šeimą visą jos kasdienybę pašventinai, meldžiam Tave už šeimas. Meldžiam už taikiai gyvenančias šeimas ir už nesantarvę bei nerimą patiriančias šeimas; meldžiam už gyvybei atviras šeimas ir už netiesoje gyvenančias šeimas; meldžiam už apsirūpinusias šeimas ir už stokojančias šeimas; meldžiam už Tavo Karalystę skleidžiančias šeimas ir už Tavęs nepažįstančias šeimas. Viešpatie, padaryk kiekvieną šeimą mažąja Bažnyčia, liudijančia pasauliui Tavo meilės ir atsidavimo slėpinį. Paruošk, Viešpatie, šeimai pašauktų jaunuolių širdis savęs dovanojimui ir ištikimybei. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen
.

Šv. Jono Pauliaus II malda už šeimas
Dieve, kuris esi Tėvas danguje ir žemėje, Tėve, kuris esi meilė ir gyvenimas, padaryk, kad kiekviena šeima žemėje per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, gimusį iš Mergelės Marijos ir per Šventąją Dvasią, vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tęsėja. Padaryk taip, kad Tavo malonė gėrin kreiptų jaunavedžių, jų šeimų, viso pasaulio šeimų mintis ir darbus. Padaryk taip, kad jaunoji karta šeimose rastų tvirtą atramą bei palaikymą, ugdant žmogiškumą tiesoje ir meilėje. Padaryk taip, kad meilės, sutvirtintos Santuokos sakramento malone, nenugalėtų jokios silpnybės ir krizės, kurios ne kartą pasitaiko šeimos kelyje. Padaryk taip – prašome tame tarpininkauti Šventajai Nazareto Šeimai, – kad Bažnyčia visų pasaulio tautų tarpe sėkmingai skleistų Gerąją Naujieną šeimose ir per šeimas. Prašome Tave, kuris esi Gyvenimas, Tiesa ir Meilė Sūnaus ir Šventosios Dvasios vienybėje.
Amen.

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.