2018 metų Velykų tridienis

Christus resurrexit! Šią džiugią žinią šiomis dienomis skelbia daugybė žmonių visame pasaulyje. Kristus prisikėlė! – tai žinia, kurią nešamės Velykų rytą į namus, kad tuo džiaugsmu pasidalintume su savo namiškiais.
Kristaus prisikėlimas – tai šventė man, kad mirtis yra nugalėta! Tai yra žinia man, kad Kančia turi prasmę ir vertę. Tai ženklas man, kad Kristus su mumis lieka per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Didydis tridienis mums kaip parapijos bendruomenei leido drauge eiti link Prisikėlimo ryto.
Didijį Ketvirtadienį apmąstėme ženklą – Eucharistijos įsteigimą, kuomet Kristus mums neleidžia alkti, bet mus sočiai maitina.
Didįjį Penktadienį apmąstėme žinią – Kristaus kančią ir mirtį. Kančios pamaldos ir Kryžiaus kelias Senvagėje paskelbė žinią, kad Kristaus Kančia suteikia prasmę kiekvieno, net ir nekalto žmogaus kančiai.
Didįjį Šeštadienį apmąstėme tylą – jos reikia kiekvienam, kad sulauktume Dievo duotų pažadų išsipildymo.
Dabar visi išgyvename šventę – gyvybės pergalę. Tai yra pergalė prieš sunaikinimą, prieš susiskaldymą, prieš vienatvę, prieš neviltį, prieš mirtį.

“Mes esame liudytojai visko, ką Jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė, pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas Jį prikėlė ir leido Jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent mums, kurie su Juo valgėme ir gėrėme, Jam prisikėlus iš numirusių” (Apd 10, 39-41).

Iš tiesų yra didis džiaugsmas, kad tapome Kristaus Pergalės dalininkais ir Jis mus paskyrė Prisikėlimo žinios liudytojais.

Brangūs parapijiečiai, su pasitikėjimu ir džiugia širdimi neškime šią žinią visur, kur tik būsime pakviesti!
Neškime Prisikėlimą ten, kur vyrauja susiskaldymas; Prisikėlimą ten, kur kankina vienatvė; Prisikėlimą ten, kur smelkiasi neviltis; Prisikėlimą ten, kur kenčia artimas; Prisikėlimą ten, kur veržiasi mano širdis!

Sveikindami su Šv. Velykomis dėkojame, kad drauge su Jumis galėjome išgyventi Kristaus velykinius slėpinius ir iškilmingai skelbti Prisikėlimą žodžiais: “linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: kėlės Kristus, mirtis krito. Aleliuja, aleliuja, aleliuja”!

Su Kristaus Prisikėlimo švente visus tikinčiuosius sveikina šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos kunigai:

kun. Romualdas
kun. Egidijus
kun. Saulius
kun. Antanas
kun. Salvijus
kun. Justas

Įrašas paskelbtas temoje Parapijos naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.