Choras

Jaunimo choras

Choras gieda sekmadieniais 10:30 Vaikų mišiose.
Kviečiami visi vaikai, paaugliai (7-17 metų amžiaus) nuo rugsėjo mėnesio rinktis į repeticijas šeštadieniais 12h, kurios vyks parapijos namuose. Ir po jų, sekmadienį dalyvauti Vaikų mišiose ir kartu šlovinti Dievą.
Choro vadovė Liuda Vėžytė.

Deimantinis choras

Tai maestro Antano Aleksandravičiaus suburtas choras, kuriame gieda senjorai kiekvieną sekmadienį. Kai kurių choristų giedojimo stažas – virš keturiasdešimt metų. Deimantinis choras todėl, kad choro giedojimas yra jau nušlifuotas ir nuglūdintas per daugelį metų ir spindi tarsi deimantas. Choro repertuare – lietuvių ir užsienio kompozitorių giesmės, litanijos ir aštuonios mišios, tarp kurių yra mišios, sukurtos paties maestro Antano. Mėgstamiausios choristų giesmės yra: „Būk pagarbintas“, „Laimink savo žmones“, „Marija, Marija“, „Labą naktį, Jėzau“ ir daug daug kitų.
Choro vadovė Jolanta Antanaitienė

Choras Adoremus

Choras gieda kiekvieną sekmadienį ir įvairių bažnytinių švenčių progomis. Repeticijos vyksta kiekvieną ketvirtadienį Parapijos namų Šv. Cecilijos salėje. Džiaugiamės galimybę tobulėti, nes Panevėžio muzikinio teatro solistė Laima Česlauskaitė choristus moko vokalo subtilybių. Choro repertuare yra ne tik giesmės, bet ir dainos: „Lietuva brangi“, „Dieve laimink Lietuvą“, „Viešpaties Lelija“, Dėl tos dainos“ ir kt.
Kartu su soliste Laima Česlauskaite. 2017 m. rugpjūčio mėn. choras koncertavo Krekenavos bazilikoje Žolynės atlaiduose, o 2017 m. rudenį choristai viešėjo Romoje ir Šv. Petro aikštėje giedojo „Viešpats pakrantėj stovėjo“. Apsilankėme moterų vienuolyne S. Maria del Silenzio Vergine annunciata, kuriame giedojome mūsų klebono Romualdo Zdanio rankomis pastatytoje koplytėlėje. Nepamirštamas Romos bazilikų, fontanų, pastatų, žmonių ir naktų grožis, klebono pagamintų itališkų patiekalų, skaniausios Romoje picos ir ledų skonis.
2018 m. giedojome Vasario 16 d. koncerte Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, o liepos 8 d. kartu su Panevėžio muzikinio teatro simfoniniu orkestu, solistais Laima Česlauskaite ir Lietuvos nacionalinio operos ir teatro solistu Tomu Pavilioniu koncertavome mūsų bažnyčios Altoriaus konsekracijos iškilmėse.
Adoremus choro planuose – naujų giesmių mokymasis, išvykos ir koncertai.
Choro vadovė Jolanta Antanaitienė

Ministrantai

Ministrantas (lot. minister „patarnautojas“) – dvasininko pagalbininkas, padedantis atlikti liturgijos apeigas, – sako Vikipedija ir nė kiek nemeluoja. Juk iš tikrųjų – sekmadieniais prie altoriaus stovi jie, baltom kamžom, sutanom ar albom pasipuošę, gražiai rankas susidėję, smilko, skambina varpeliais, kunigui nuplauna rankas – iš visų jėgų stengiasi, kad šv. Mišios gražiai atrodytų, kad žmonės labiau pakylėti iš bažnyčios išeitų. 
Ministrantų dvasiniai palydėtojai: kun. Žilvinas Treinys ir Romualdas Zdanys.

Parapijos jaunimas

Parapijos jaunimas renkasi kiekvieną penktadienį po vakarinių mišių parapijos namų rūselyje.
Ten vyksta diskusijos, mokymai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės.
Parapijos jaunimas savanoriauja parapijos (ir ne tik) renginiuose, rodo pavyzdį ir rūpinasi parapijiečiais, gilinasi bei kviečia kitus gilintis į tikėjimą.
Visi norintys prisijungti ar surasti bendraminčių, yra kviečiami apsilankyti mūsų parapijos rūselyje penktadieniais, 19h (po vakarinių mišių).

Katalikiška vyrų brolija (KVB)

VEIKLOS TIKSLAI IR PRINCIPAI
Veikla planuojama Brolijos narių susirinkime. Brolija vykdo tikslus – siekti nuolatinio asmeninio ir visuomeninio augimo, kuris yra dvasinis ir žmogiškas.

Praktikoje tai apima:

 • Suteikti pagrindą krikščioniškam bendravimui tarp atsakingų, aktyvių, sąmoningų vyrų.
 • Per pasauliečių vyrų pasidalinimus autentiškomis jų gyvenimo istorijomis liūdyti šiandieniniame pasaulyje veikiančią Dievo jėgą ir Jo buvimą.
 • Lavinti vyrus (kas savaitiniai maldos, bendravimo susirinkimai, paskaitos, aktyvus dalyvavimas organizuojamuose krikščioniškuose renginiuose), padėti jiems išpildyti Didįjį Pašaukimą (liūdyti, naudoti dvasines dovanas, skleisti Dievo žodį).
 • Laimėti vyrus Jėzui Kristui visose tautose. (tarptautiniai renginiai).
 • Labiau suvienyti visus Kristaus Kūno narius per bendrus ekumeninius renginius: ekumenines pamaldas, renginį „Esam Dvasioje Viena“, šlovinimo, liudijimų krikščioniškus renginius (“Giedu Tau mano Viešpatie“), ALFA kursą.
 • Kasdieninės asmenines maldos, o ypač su Šventuoju Raštu praktiką ir šventadienio Šv. Mišių lankymas.
 • Dvasių skyrimą, rementis kasdienine (savo vidaus) peržvalga.
 • Stiprinti savyje reguliarų dvasinį vadovavimą (paklusnumą Šventajai Dvasiai, Jos veikimui).

Bendrija rūpinasi vyrais, kurie kitu būdu nepriima Dievo Žodžio (Biblijos). Todėl bendrijos vyrų susirinkimuose, konferencijose, labdaros renginiuose spaudoje akcentuojami liudijimai krikščionių vyrų, dirbančių pasaulietinį darbą.
Kaip mes patys save suvokiame ir realizuojame kasdienybėje? Žodis moko, o pavyzdys patraukia! Žmogus bendrakūrėjas, žmogus savęs statytojas.

Brolijos veiklos kryptys, misija:

 • Meilė artimui. Patrauklūs žmogiški santykiai.
 • Tarnystė įkalinimo įstaigose, pataisos namuose, nakvynės namuose. Globos namų gyventojų lankymas. Rūpinimasis Socialiai remtinomis šeimomis. Nuoseklus rėmimas!
 • Reikšti tikėjimo nuostatas spaudoje, radijo laidose, televizijoje:
  a) krikščioniška šeimos samprata,
  b) jungti, vienyti vyrus krikščioniška dvasia,
  c) darbdavių ugdymas – teisė ir teisingumas.
 • Suteikti galimybes krikščioniškam bendravimui:
  a) rinktis į kas savaitę vykstančius KVB susirinkimus dalyvaujant Dvasiniam vadovui.
  b) organizuojant susitikimus – pokalbius aktualių klausimų sprendimui su kitomis bendruomenėmis,
  c) kviesti į krikščioniško bendravimo popietes įvairių sluoksnių, profesijų žmones,
  d) labdaringai maitinti benamius, dalinantis liudijimais apie Dievo veikimą, nukreipti į krikščioniškas bendruomenes pagal jų poreikius, šlovinti Viešpatį giesmėmis.
  e) padėti vyrams surasti save, savo pašaukimą, kad geriau atsiskleistų jiems duotos Dievo dovanos ir būtų naudojamos.
  f) padėti tikintiesiems pasikrikštyti, atnaujinti krikštą ar priimti Šv.Sutvirtinimo sakramentą (Šv.Dvasios krikštą).
  g) raginti vyrus lankyti ir būti aktyviems savo lankomojoje bažnyčioje.

KVB valdymas, struktūra:

Kristaus Karaliaus Katedros Parapijos namuose vieną kartą mėnesyje rengiame Krikščionišką renginį – akciją “AŠ- TU”, kurios metu kartu su Šv. Juozapo Globos namų kolektyvo nariais maitiname varginguosius, kviečiame ir kitus miesto žmones prie vaišių stalo.
Po maldos, pasivaišinę šloviname Viešpatį, pristatome bendriją, liudijame, kaip visaapimanti Dievo meilė, keičia žmonių gyvenimus, santykius šeimoje, versle ir kitose gyvenimo srytyse.
Skelbiame Dievo Žodį. Meldžianės Atleidimo malda, Atgailos malda, kviečiame lankyti maldos namus, dalyvauti Panevėžio miesto Krikščioniškų bendruomenių susirinkimuose, pabaigoje meldžiames Kristaus išmokyta malda “Tėve mūsų..”. Dėkojame Dievui.